Jubileumsfilm: Teknologi erobrer havrommet (Engelsk) Slide

NHO inviterer til konferanse om Ocean Space Centre

  • NHO inviterer til konferanse om Ocean Space Centre i Trondheim og Life Sciences-senteret i Oslo.

Stortinget stiller seg bak Ocean Space Centre

  • 27. januar 2015 passerte Ocean Space Centre nok en politisk milepæl.

Nytt gjennombrudd for Ocean Space Centre

  • OSC gis topp prioritet i regjeringens Langtidsplan for forskning.

NHO inviterer til konferanse om Ocean Space Centre

NHO inviterer til konferanse om Ocean Space Centre i Trondheim og Life Sciences-senteret i Oslo, i NHO-hovedkvarteret på Majorstua i Oslo 10.april. Fremtredende folk fra akademia (rektorene på landets to største universiteter samt SINTEFs konsernsjef) deltar med innlegg. Det samme gjør NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund, adm. dir Stein Lier Hansen i Norsk Industri, samt statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet. Fra MARINTEK stiller prosjektleder Atle Minsaas med et innlegg, og vi vil vise filmen "Teknologi erobrer havrommet". Konferansen er gratis. Les mer og meld deg på her:https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/forsknings--og-teknologisentre-for-fremtiden/

Kontaktperson: Atle Minsaas, prosjektleder atle.minsaas@marintek.sintef.no

Nytt gjennombrudd for Ocean Space Centre

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram av Høyre-Frp-regjeringen onsdag 8.oktober 2014. Dagen ble svært positiv for prosjektet Ocean Space Centre, som har hatt bred politisk støtte i mange år.


Statsbudsjettet for 2015

I Adresseavisen fremkommer at "I statsbudsjettet for 2015 settes det av 35 millioner kroner til videre utredning for Ocean Space Centre". Adressa skriver videre at "Det legges opp til Stortingsbehandling i 2016, og det kan bety byggestart i 2016-2017. Som utpekt satsingsområde er det sannsynligvis noe regjeringen ønsker å få til før neste stortingsvalg (september 2017)". http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10209428.ece

Midlene til neste fase Ocean Space Centre er satt av på budsjettproposisjonens Post 21 ("Spesielle driftsutgifter"), en slags "diverse-post" som går til utredninger etc.


Konkrete sitater fra Budsjettproposisjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet:

1.2 Næringsministerens prioriteringer i 2015
"Regjeringen foreslår i 2015 en betydelig styrking av virkemidler for økt innovasjon og nyskaping, med vekt på støtte til kommersialisering og nyetablering. De virkemidlene som har høy innovasjonseffekt og som er rettet mot hele bredden av næringslivet prioriteres På denne måten sikrer vi oss at støtten går til prosjektene med størst verdiskapingspotensial og samfunnsøkonomisk effekt.


    Maritim næring

  • Legge fram en maritim strategi
  • Følge opp Fartsområdeutvalgets rapport
  • Sluttføring og oppfølging av Polarkoden
  • Videreføre utredningen av prosjektet Ocean Space Centre
  • Være en pådriver for at maritim næring skal få likeverdige konkurransevilkår i internasjonale markeder og bidra til internasjonalt regelverk med høye krav til sjøsikkerhet, miljø og sosiale standarder (...)

"Havromsteknologisk forskning og marin teknologi og kompetanse er sentralt for innovasjon og framtidig verdiskaping i maritim næring. Regjeringen foreslår å videreføre prosjektet for utredning av et nytt marinteknisk senter i Trondheim, Ocean Space Centre i 2015.""Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Denne posten skal dekke utgifter knyttet til tjenester, oppdrag og prosjekter, som er vesentlige i Nærings- og fiskeridepartementets arbeid, men som departementet ikke har kapasitet eller kompetanse til å utføre selv. Bevilgningen kan også brukes til å finansiere større utredningsutvalg, evalueringer og prosjekter initiert av departementet. Av den foreslåtte bevilgningen under post 21 skal bl.a. følgende prioriteres i 2015: · Midler til utredning av Ocean Space Centre, jf. omtale under pkt. 1.2.1 Maritim næring, i del I. Prosjekt for utredning av et nytt marinteknisk senter i Trondheim, Ocean Space Centre, gjennomgikk kvalitetssikring (KS1) i 2013 og ble i 2014 videreført til forprosjektfasen. Regjeringen foreslår å avsette midler i 2015 til videre utredning av omfang og tekniske løsninger. Endelig konseptvalg tas når det foreligger tilstrekkelige avklaringer av prosjektet."


Norges Forskningsråd trekker fram Ocean Space Centre som positivt i sine kommentarer til statsbudsjettet:http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/_Et_sterkt_forskningsbudsjett/1254000811309/p1174467583739

Langtidsplan for forskning

8.oktober 2014 la regjeringen også fram sin såkalte Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 (LTP forskning). Målet er en "strategisk, koordinert og forutsigbar forsknings- og høyere utdanningspolitikk som legger grunnlaget for at Norge skal kunne møte de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss". I sin pressekonferanse om planen la statsråden vekt på Ocean Space Centre, som ble nevnt eksplisitt.


Her ligger hele Langtidsplanen for forskning, som ble lagt fram av Kunnskapsminister Røe Isaksen. http://www.regjeringen.no/pages/38831564/PDFS/STM201420150007000DDDPDFS.pdf


Her følger sitater med direkte relevans for Ocean Space Centre i regjeringens nye Langtidsplan for forskning:

1.2 En ambisiøs og forutsigbar opptrapping

"For å nå målene i langtidsplanen er det nødvendig med moderne og funksjonelle bygg med tidsriktig utstyr. I oppfølgingen av langtidsplanen vil regjeringen særlig prioritere to byggeprosjekter som støtter opp under de langsiktige prioriteringene: nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim, Ocean Space Centre." (s. 6)


2.4 De viktigste byggeprosjektene

"I langtidsplanen prioriterer regjeringen særlig to byggeprosjekter som vurderes som de viktigste for å nå målene i planen. Disse prosjektene er bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim (Ocean Space Centre) for Marintek og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Prosjektene er på ulike stadier i planleggings- og prosjekteringsfasen, og regjeringen vil ta stilling til valg av konsept, styringsunderlag og kostnadsrammer når tilstrekkelig beslutningsgrunnlag foreligger. Konseptet for oppgradering av Marinteknisk senter er ennå ikke valgt (...) "Oppgradering av Marinteknisk senter (Ocean Space Centre)
Investering i oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim er en vesentlig satsing som skal legge til rett for at Norge fortsatt skal være blant verdens beste på maritim og marin forskning. Havromsteknologisk forskning og marin teknologi og kompetanse er sentralt for innovasjon og framtidig verdiskapning innenfor maritime næringer, olje- og gassvirksomhet og fiskeri- og oppdrettsvirksomhet." (s. 15)


3. Hav

"En langsiktig satsing på kunnskap og kompetanse knyttet til havet og de havbaserte næringene vil gjøre oss i stand til å utnytte ressursene i havet og på kontinentalsokkelen på en bedre måte. Det vil bidra til å bevare havet som en bærekraftig kilde til økonomisk vekst. Det er også nødvendig for å styrke Norges posisjon som en ansvarlig forvalter av havet og en internasjonalt ledende havnasjon. I langtidsplanen prioriterer regjeringen oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim." (s.17)


"Regjeringen vil trappe opp innsatsen til forskning og høyere utdanning som bidrar til at vi får flere verdensledende fagmiljøer i Norge. Dette vil regjeringen oppnå: – at Norge har verdensledende fagmiljøer som bidrar til ny forståelse, bedre konkurransekraft og evne til å møte samfunnsutfordringer – at norske fagmiljøer tiltrekker seg og utvikler de beste talentene – at de beste forskerne og studentene har bygg og infrastruktur i verdensklasse." (s.40)


"Som beskrevet i kapittel 2.4, prioriterer regjeringen to byggeprosjekter som særlig bidrar til å nå langtidsplanens tre overordnede mål om styrket konkurransekraft og omstillingsevne, møte de store samfunnsutfordringene og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Det ene prosjektet er bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo. Det andre prosjektet er oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim (Ocean Space Centre). Disse prosjektene vil også gi gode vilkår for utviklingen av verdensledende fagmiljøer innenfor de langsiktige prioriteringene muliggjørende teknologier og hav (...) Investering i Marinteknisk senter legger til rette for at Norge skal forbli verdensledende innenfor havromsteknologisk forskning og marin teknologi. De nasjonale forskningslaboratoriene ved Marinteknisk senter i Trondheim er mer enn 30 år gamle, og det er et stort vedlikeholdsetterslep. Laboratoriene tilfredsstiller ikke funksjonskrav som er nødvendig for å møte framtidens utfordringer." (s.42)


--


Sitater fra regjeringspartienes regionale frontfigurer:

"Nå er det fullt trykk på Ocean Space Centre i Trondheim. I tillegg til at Næringsdepartementet kjører planleggingen videre, slår nå også Kunnskapsdepartementet fast at OSC er et av de to viktigste byggeprosjektene for norsk forskning, I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som også blir fremlagt i dag, løftes Ocean Space Centre fram".

Sivert Bjørnstad, Stortingsrepresentant FrP, www.adressa.no 8.oktober 2014


--


"Det er kjempeviktig at Ocean Space Centre nå er forankret i flere departementer, og at regjeringen så tydelig følger opp dette nasjonalt viktige prosjektet med base i kunnskapsbyen Trondheim".
Frank Jenssen, Stortingsrepresentant Høyre, www.adressa.no 8.oktober 2014

Stortinget stiller seg bak Ocean Space Centre

27. januar 2015 passerte Ocean Space Centre nok en politisk milepæl. Bakgrunnen er at regjeringen Solberg, ved kunnskapsminister Røe Isaksen, i oktober 2014 la fram sitt forskningspolitiske nøkkeldokument, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I dette dokumentet konkluderte regjeringen med at det er to FoU-bygg som er særlig prioritert fra statens side de neste årene: Life Sciences-bygget ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim til Ocean Space Centre.


Nå har Stortinget de siste månedene behandlet denne Langtidsplanen, og tirsdag 27. januar la Stortingets Kirke-, utdannings-, og forskningskomité fram sin innstilling i saken (det vil si Stortingets kommentarer og merknader til regjeringens dokument). Det har vært jobbet målrettet for å sikre en god og forpliktende formulering i Stortingsbehandlingen, både gjennom skriftlige innspill fra MARINTEKs side, omfattende kontaktarbeid mot andre aktører og aktiv deltakelse i selve høringen i Stortinget 5.januar. Blant de mange som i høringen i Stortinget understreket viktigheten av å satse på Ocean Space Centre var Norges Rederiforbund, Abelia og Maritim 21, i tillegg til MARINTEK.


Det er derfor med stor glede vi kan orientere om at en enstemmig KUF-komité har samlet seg om følgende merknad:


"Komiteen anser at en av de viktigste hensiktene med en langtidsplan må være å se sammenhengen mellom investeringer i bygg, infrastruktur og menneskelig kompetanse. Nye bygg og oppgradering av gamle bygg bør derfor inn i en slik plan. Komiteen støtter regjeringens forslag om prioritering av nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter (Ocean Space Center) i Trondheim. Disse infrastrukturtiltakene understreker satsingen på forskning og utvikling, og er i tråd med regjeringens tematiske satsningsområder."


En kan på denne bakgrunn si at et samlet Storting nå stiller seg bak prioriteringen av Ocean Space Centre.


Les hele innstillingen fra KUF-komiteen her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-137/

Les mer om regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning her:
http://www.sintef.no/MARINTEK/Nyheter/Nytt-gjennombrudd-for-Ocean-Space-Centre/

Les om høringen på Stortinget 5.januar her:
http://www.sintef.no/MARINTEK/Nyheter/marintek-pa-stortinget/

Ressurser

Her vil det fortløpende legges ut rapporter og faktagrunnlag knyttet til prosjektet.