Positive politiske signaler om Ocean Space Centre

I begynnelsen av juni 2013 ble to politiske nøkkeldokumenter lagt fram, som begge legger positive føringer for Ocean Space Centre. Det ene er Stortingets behandling av regjeringens Forskningsmelding som ble offentliggjort 3.juni, og det andre er regjeringens Næringsmelding, som ble presentert 7.juni.

I regjeringens Næringsmelding som ble lagt fram 7.juni 2013, står det følgende:

“Tilgangen til avanserte laboratorier og vitenskapelig utstyr i verdensklasse er en viktig forutsetning dersom vi skal styrke det maritime forsknings- og innovasjonsarbeidet. Dagens maritime forskningsinfrastruktur er nå gammel. Nærings- og handelsdepartementet har derfor bidratt til finansiering av et forprosjekt med sikte på et nytt marinteknisk senter for fremtiden, «Ocean Space Center» i Trondheim. Høsten 2012 ble det foretatt ekstern kvalitetssikring (KS-1) av prosjektet. Dette følges nå videre opp.”

Denne meldingen vil bli behandlet av det nye Stortinget til høsten, etter valget.

Stortingets behandling av regjeringens Forskningsmelding var også positiv, sett fra vårt ståsted. Bakgrunnen er at Kristin Halvorsen la fram melding til Stortinget (tidligere kjent som Stortingsmelding) kalt “Lange linjer – kunnskap gir muligheter”, Meld. St. 18 (2012-2013). Meldingen er normalt kjent som “Forskningsmeldingen”. Det heter at meldingen er en “Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 8. mars 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). Det betyr at Kunnskapsdepartementet la den fram og fikk den godkjent i regjeringen 8.mars 2013.

Slike meldinger blir behandlet i Stortinget, som har “siste ord” gjennom sin behandling. Forskningsmeldingen er nå ferdig behandlet i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité i en lengre prosess der saksordfører har vært Tord Lien (FrP). Komiteens innstilling ble avgitt 3. juni 2013 – Innst. 372 S (2012-2013) – og ble behandlet i Stortinget 10.juni.

Melding til Stortinget er en orientering fra regjeringen til Stortinget om ulike saker som regjeringen ønsker å få drøftet i Stortinget. Det kommer en rekke ulike dokumenter fra regjeringen: Meldinger – strategier – handlingsplaner. I dette hierarkiet er meldinger helt klart det mest sentrale dokumentet, som blant annet er gjenstand for grundig og langvarig behandling i fagkomité i Stortinget. Når komiteene behandler slike meldinger er det vanlig at komiteen kommer med tillegg og kommentarer til regjeringens melding. Det er ofte mye politikk i disse merknadene, som enten er enstemmig (“Komiteen mener…”), eller delt (“Flertallet mener…” og “Mindretallet mener…”). Behandlingen i Stortinget av slike meldinger blir ofte oversett, men det er her det framkommer viktige politiske føringer.

En enstemmig komite stilte seg bak følgende merknad:

  • “Komiteen mener det er viktig at nasjonale myndigheter bidrar aktivt til å sikre fremtidsrettet infrastruktur og laboratorier for avansert, anvendt forskning og utvikling innen områder der Norge har særskilte nærings- eller kunnskapsmessige fortrinn, eller begge deler, som tilfellet eksempelvis er innen havromteknologi.
  • Komiteen viser til at norske fagmiljøer og selskaper knyttet til maritim sektor, olje/gass, og fiskeri/havbruk, har gjort Norge til en av verdens fremste kunnskapsnasjoner innen havromteknologi. Våre fortrinn innen dette området bør etter komiteens oppfatning videreutvikles med fremtidsrettet infrastruktur og laboratorier for å sikre fremtidig verdiskapning og vekst knyttet til Norges enorme havressurser, men også for å bidra med kunnskaps- og teknologiutvikling for å løse verdens store utfordringer knyttet til mat, klima og energi.”

I tillegg gikk mindretallet (opposisjonen) lengre, og fremmet følgende merknad:

  • “Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil understreke behovet for et nytt forskningssenter for skip, offshore og annen maritim og marin forskning – slik dette er tenkt realisert gjennom planene om Ocean Space Center i Trondheim.”

I tilfellet Ocean Space Centre opplever vi altså at en samlet komite – og dermed et samlet Storting – med formuleringen som er vedtatt stiller seg bak ønsket om satsing på infrastruktur knyttet til havromsteknologi. Så ser vi at mindretallet (opposisjonspartiene) går enda lenger og gir eksplisitt støtte til OSC i Trondheim. Det er et kraftfullt signal som viser hvor bredt politisk forankret OSC nå er. Det er viktig å presisere at det ikke er noen midler automatisk koblet til disse formuleringene, som i all hovedsak er positive politiske signaler.

De konkrete formuleringene vil framgå av vedlegget.

Hele innstillingen fra komiteen finner dere her

Her er Forskningsmeldingen fra regjeringen

Her er hele Næringsmeldingen fra regjeringen